КЛИМСИСТ ЕООД е бенефициент по договор № BG-RRP-3.006-0054-C01 Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.006 “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, съфинансирана от Европейски съюз – NextGenerationEU чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на проекта е 273 816.00 лева, от които 136 908.00 лева безвъзмездно финансиране и 136 908.00 лева собствено финансиране.

Кратко описание на проектното предложение

КЛИМСИСТ ЕООД е лидер в региона в областа на отоплението, климатизацията и вентилациятa.

Проектното предложение се отнася до подобряване на конкурентоспособноста на фирмата чрез инвестиции за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Фирмата чрез настоящия проект планира изграждане на фотоволтаична система върху покривa на производствената си сграда, присъединени към електропреносната мрежа, с инсталирана мощност 100 kW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия.

Цел на проектното предложение

Основната цел на проекта е да подобри конкурентоспособноста на фирмата чрез намаляване себестойноста и производствените цени на произвежданите продукти от компанията.

Очакваните резултати

 1. Намаляване производствените разходи за електроенергия и оптимизиране на производствената верига чрез намаление на себестойноста на произведените продукти;
 2. Чрез инвестиците по проекта се създават условия за растеж и развитие на компанията;
 3. Придобиването на технологии и съоръжения за съхранение под формата на батерии, което да допринесе за баланса в произведената мощност и подпомага преодоляването на един от недостатъците на възобновяемите източници, а именно непостоянното производство;
 4. Насърчаване прехода на фирма КЛИМСИСТ ЕООД към екосъобразна дейност;
 5. Планираните инвестициии са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

www.eufunds.bg

Проект № BG-RRP-3.006-0054-C01 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КЛИМСИСТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

КЛИМСИСТ ЕООД е бенефициент по договор № BG-RRP-3.004-0222-C01 Технологична модернизация в предприятието, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004 Технологична модернизация по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, съфинансирана от Европейски съюз – NextGenerationEU чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на проекта е 320 640.00 лева, от които 160 320.00 лева европейско финансиране и 160 320.00 лева собствено финансиране.

Кратко описание на проектното предложение

КЛИМСИСТ ЕООД е лидер в региона в областа на отоплението, климатизацията и вентилацията.

Проектното предложение се отнася до подобряване на конкурентоспособноста на фирмата чрез планиране на инвестиции за придобиване на машини и оборудване за основната си дейност. Фирмата планира чрез проекта да създаде условия за растеж и развитие на фирмата чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване/увеличаване/ на обема на вече произвеждани продукти чрез доставката на следните ДМА:

 1. Автоматизирана линия за производство на правоъгълни въздуховоди- 1 брой
 2. Автоматизирана машина за плазмено рязане- 1 брой
 3. Машина за ръчно лазерно заваряване- 1 брой

Цел на проектното предложение

Основната цел на проекта е да подобри конкурентоспособноста на фирмата чрез увеличаване на обема на произвежданата продукция, намаляване себестойноста и увеличаване на производителноста чрез цифровизация, пълна автоматизация и модернизация на производството си.

Очакваните резултати

 1. Повишаване ефективността на производствените процеси
 2. Постигане по-висока производителност
 3. Намаляване на производствените разходи и оптимизация на производствената верига
 4. Чрез инвестициите по проекта, ще се създадат условия за растеж и развитие на компанията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на обема и увеличаване приходите на фирмата
 5. Реализираните инвестиции, ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда

www.eufunds.bg

Проект № BG-RRP-3.004-0222-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КЛИМСИСТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.089-1490-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: “КЛИМСИСТ” ЕООД

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.03.2022 г.
Край: 21.06.2022 г.

Наименование на проекта: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Главна цел: „Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“

Бенефициент: “КЛИМСИСТ” ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.09.2020 г.
Край: 23.12.2020 г.